Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

 

Predmet; problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i  otpadnoj ambalaži

              

                       

Poštovani gospodine ministre Dobroviću,

 

obzirom da je javna rasprava o Nacrtu prijedloga o  izmjenama  i dopunama Pravilnika o ambalaži i  otpadnoj ambalaži završila i da se  očekuje da će iste biti objavljene u Narodnim novinama, još jednom skrećemo  pozornost  na provedbu  tog podzakonskog akta koji u ovom trenutku utječe na poslovanje gospodarskih subjekata a neposredno utječe i na punjenje proračuna Republike Hrvatske.

 

Naime, FZOEU postupa sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i želi da se isti provede i poštuju. Nažalost zbog nedorečenosti propisa,  tvrtke u svom poslovanju nailaze na barijere za koje smatramo da se mogu riješiti kroz predložene izmjene  i dopune  Pravilnika, a o  čemu je i danas bilo riječi  na sastanku održanom u FZOEU  na temu  proizvoda visoke cjenovne kategorije koji dolaze bez GTIN oznake, proizvoda koji dolaze u vrlo malim količinama ( svega nekoliko komada )  i dostave  certifikata vezanih uz točke 33. i  34. Priloga XII  Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.

 

Moram kazati da su predstavnici  Fonda pokazali veliko  razumijevanje za probleme  o kojima je bilo riječi na sastanku i žele pomoći u rješavanju istih.

 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, članak 13 . mijenja  i glasi:

 

„(1) Proizvođač je obvezan na vlastiti trošak označiti ambalažu proizvoda koje stavlja na tržište na području Republike Hrvatske oznakom za recikliranje. 

(2) Proizvođač koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti na način iz stavka 1. ovog članka, GTIN oznakom sukladno GS1 standardu te oznakom sustava povratne naknade. Iznimno, u slučajevima predviđenim uputama Fonda i samo uz prethodnu suglasnost Fonda, proizvođač nije obvezan ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade označiti GTIN oznakom.

 

Kako bi  izbjegli  situacije da se uputama FZOEU propisuje kada i u kojim slučajevima,  proizvođač  nije obavezan označiti ambalažu GTIN oznakom, predlažemo izmjenu članka 7. st.3. Pravilnika koja bi riješila i problem  tzv. malih proizvođača koji stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade jer sada isti imaju obvezu  da bez obzira na količinu koju stavljaju na tržište,  dužni su  za takvu ambalažu plaćati povratnu naknadu te je označiti sukladno ovom Pravilniku.

 

„Proizvođač iz stavka 1. ovog članka koji stavlja na tržište RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade kao i pojedinačni artikli koji se proizvode ili uvoze u malim količinama (do 100 litara godišnje) izuzimaju se od obveza vezanih uz članak 13. ovog Pravilnika.“

 

Nadalje,iako se  predloženim izmjenama i dopunama, ukidaju točke 33 . i  34. Priloga XII Pravilnika o otpadnoj ambalaže, odnosno obveza dostave certifikata u FZOEU, predlažemo da prihvatite izmjenu članka 9. na način da za proizvode koji su kupljeni ili proizvedeni u zemljama članicama EU, traženi certifikat nije potrebno dostaviti jer su u tim zemljama implementirane odredbe Direktiva 94/62 i za njih je potrebna samo izjava o usklađenosti o sadržaju teških metala u ambalažnom materijalu dok bi traženi certifikat bilo potrebno dostaviti za proizvode i ambalažu koji dolaze iz zemalja koje nisu članice EU

 

 Prijedlog teksta:  Ambalažer je obavezan osigurati certifikat ili  izjavu  o usklađenosti  o sadržaju teških metala u ambalažnom materijalu  iz stavka 1. ovog članka

 „(3) Proizvođač je obvezan za svaki ambalažni materijal i to prema vrsti i sastavu u koji pakira proizvode imati certifikat ili  izjavu  o usklađenosti  o  sadržaju teških metala iz stavka 2. ovoga članka.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„(4) Proizvođač je obvezan certifikat  ili izjavu o usklađenosti o sadržaju teških metala   iz stavka 2. ovog članka u bilo kojem trenutku predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.“

 

   U nadi da ćete u predloženom vidjeti korist za sve strane, srdačno Vas pozdravljamo,

 

 

 S poštovanjem